M_CerkGit_m:Čerkienė Gitana
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
1f_Mat
 
(08:10) M-2 (212)
1e_Info
 
Inf-3 (214)
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
 
 
 
 
09:05
 
1e_Mat
 
(09:05) M-2 (212)
4bde_MatA
(09:05) M-2 (212)
(10:00) M-2 (212)
4_MatPrUz_3
(09:05) M-2 (212)
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00
 
4bde_MatA
(10:00) M-2 (212)
 
 
 
 
1f_Mat
 
(10:00) M-2 (212)
 
 
 
 
11:10
 
 
 
 
1f_Mat
 
(11:10) G (205)
1f_Info
 
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
Inf-1 (210)
4bde_MatA
(11:10) M-2 (212)
 
4acf_Mat6A
(11:10) M-2 (212)
 
 
12:20
 
 
 
 
4acf_MatA
(12:20) M-2 (212)
(13:15) M-2 (212)
1e_Mat
 
(12:20) I-4 (128)
4acf_MatA
(12:20) M-2 (212)
 
4bde_Mat6A
(12:20) M-2 (212)
 
 
13:15
 
4acf_MatA
(13:15) M-2 (212)
 
4acf_MatA
(13:15) M-2 (212)
 
1e_Mat
 
(13:15) I-4 (128)
1e_Mat**
 
(13:15) M-2 (212)
 
14:10
 
1f_Mat*
 
(14:10) M-5(125)
1e_Mat*
 
(14:10) F-2 (219)
4bde_MatA
(14:10) M-2 (212)
 
1f_Rmkl
 
M-2 (212)
1f_Mat**
 
(14:10) M-2 (212)
 
15:05
 
 
 
 
1e_Rmkl
 
M-2 (212)
 
 
 
1kl_KC_Mat2
M-2 (212)
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai