Priėmimas į gimnaziją

Renginiai būsimiesiems pirmokams ir jų tėveliams
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook
Straipsnis
ŽYMESNI MOKYKLOS ŽMONĖS
Signatarai, Seimo nariai
Akademikai
Mokytojai
Mokiniai
Mokiniai
Visi puslapiai

ŽYMESNI MOKYKLOS ŽMONĖS

Mokyklos vadovai

Pijorų mokykla (1727-1832)

1.       Songaila Ambroziejus (1801-1804)

2.       Serafinovičius Dominykas (1804-1810)

3.       Požerskis Jonas (1810-1813)

4.       Vysockis Augustinas (1814 -1817)

5.       Sankovskis Juozas Kalasantas (1817-1820)

6.       Prialgovskis Ignas (1820-1824)

Bajorų mokykla, gimnazija (1840-1865)

1.       Zajančkovskis Vasilijus (1850-1855)

2.       Boričevskis Steponas (1861-1863)

Realinė mokykla (1882-1915)

1.       Ziuziukin Nikolaj Andrejevič (1882-1886)

2.       Lebedev Aleksandr Sergejevič (1886-1906)

3.       Šešukov Maks Ivanovič (1906-1908)

4.       Šantyr Aleksandr Petrovič (1908-1915)

Lietuviška gimnazija, vidurinė mokykla (nuo 1915-10-01)

1.       Putramentienė Marija-Giedraitienė (1915-1918)

2.       Balčikonis Juozas (1918)

3.       Baronas Jonas (1919)

4.       Balčikonis Juozas (1919-1920)

5.       Yčas Jonas (1920-1925)

6.       Šakenis Konstantinas (1925-1927)

7.       Lindė Julijonas – Dobilas (1927-1934)

8.       Elisonas Jurgis (1935-1940)

9.       Navasaitis Jonas (1940)

10.   Keisminas Jonas (1941)

11.   Būtėnas Petras (1941-1944)

12.   Janulionis Jonas (1944-1959)

13.   Pikelis Stasys (1959-1962)

14.   Truskauskas Juozas (1962-1973)

15.   Pranskaitis Telesforas (1973-1978)

16.   Dobrodziejienė Aldona (1978-1979)

17.   Baliūnas Vytautas (1979-1990)

18.   Dambrauskas Raimondas (nuo 1990)


Signatarai, Seimo nariai

1.       Astrauskas Rimantas

2.       Balčas Stasys

3.       Bizauskas Kazys

4.       Kvieska Vincas

5.       Mikutienė Dangutė

6.       Petkevičaitė Gabrielė-Bitė

7.       Petrulis Alfonsas

8.       Stakauskaitė Salomėja

9.       Šakenis Konstantinas

10.   Šaulys Kazimieras

11.   Uždavinys Ignacas

12.   Vaižmužis Albinas


Akademikai

1.       Kuzma Vladas (1941, medicina)

2.       Jablonskis Konstantinas (1941, istorija)

3.   Lebedev Aleksandr (1943, fizika, Rusijos MA)

4.       Balčikonis Juozas (1946, lietuvių k.)

5.       Pakarklis Povilas (1946, teisė)

6.       Brazdžiūnas Povilas (1949, fizika)

7.       Jurginis Juozas (1968, istorija)

8.       Vanagas Vladas Eimutis (1976, fizika)

9.       Gudelis Vytautas (1980, geografija)

10.   Rajeckas Raimundas (1987, ekonomika)

11.   Rajeckas Valentinas (1990, technika)

12.   Marcinkevičius Algimantas (1990, medicina)

13.   Pragarauskas Henrikas (1991, matematika)

14.   Krotkus Arūnas (1994, fizika)

15.   Laurinčikas Antanas (1994, matematika)

16.   Tamošiūnas Vytas (1996, medicina)

17.   Raudys Šarūnas (1999, informatika)

18.   Sauchatas Antanas (2003, energetika, Latvijos MA)

19.   Birulia Aleksandr (Ukrainos MA)


Mokytojai

1.       Baleišis Vladas (rašytojas)

2.       Bizauskas Kazimieras (signataras)

3.       Bortkevičius Silvestras (matematikas)

4.       Bulzgys Juozas (fizikas)

5.       Dambrauskas Aleksandras-Jakštas (kapelionas)

6.       Daugaravičius Antanas (fizikas)

7.       Dilka Vincas (dailininkas)

8.       Gabulaitė Elena

9.       Grigonis Matas (rašytojas)

10.   Jablonskis Jonas (kalbininkas)

11.   Jovaiša Kazys (kompozitorius)

12.   Kairiūkštis Vytautas (dailininkas)

13.   Karka Mykolas (muzikas)

14.   Kliuksinas Karolis (istorikas)

15.   Kuodys Leonas (kalbininkas)

16.   Maksimaitienė Ona (istorikė)

17.   Paulauskas Vladas (kompozitorius)

18.   Petkevičaitė Gabrielė-Bitė (rašytoja)

19.   Puodžiukaitis Benediktas (vertėjas)

20.   Puronas Bronius (chemikas)

21.   Puzinas Povilas (dailininkas)

22.   Rukša Antanas (vertėjas)

23.   Stakauskas Juozapas (lietuviškos gimnazijos kūrėjas)

24.   Truncė Kazimieras (fizikas)

25.   Urbas Dominykas (vertėjas)

26.   Vaitkevičius Antanas (gamtininkas)

27.   Variakojis Vilius (treneris)

28.   Zikaras Juozas (skulptorius)

29.   Žemaitienė Sofija (vadovėlių autorė)


Mokiniai

 Dvasinininkai

1.       Balčys Kęstutis Robertas

2.       Barauskas Bronius, dr.

3.       Bikinas Juozapas, publicistas

4.       Čiplys Kazimieras-Vijūnas, rašytojas

5.       Jatulevičius Paulius-Jatulis, istorikas

6.       Juodelis Jonas, dr.

7.       Juška Antanas, dr.

8.       Katelė Jonas, švietėjas

9.       Kuzminskas Kazimieras, kun.

10.   Legeckas Petras, literatas

11.   Lipnickas Alfonsas-Lipniūnas, įkaitas Štuthofe

12.   Meškauskas Juozas, prof.

13.   Narbutas Titas, publicistas

14.   Paliulionis Mečislovas, vyskupas

15.   Rimkevičius Petras, poetas

16.   Sereika Feliksas, literatas

17.   Skvireckas Juozapas, arkivyskupas

18.   Valantinas Antanas, poetas

19.   Vienažindys Antanas, poetas

20.   Zaremba Leonas, prof.

21.   Žitkevičius Vincas-Vincas Stonis, poetas


Ministrai

1.  Antanaitis Vaidotas

2.       Birulis Kostas

3.       Jankevičius Juozas

4.       Juodakis Petras

5.       Masiliūnas Jonas

6.       Šakenis Konstantinas

Diplomatai

1.       Bačkis Stasys Antanas

2.       Jasinevičius Raimundas

3.       Morkvėnas Rimantas

4.       Urbšys Juozas

5. Klevečka Rimutis 

Visuomenės veikėjai

1.       Cesevičius Domas

2.       Didžiulis Stanislovas

3.       Domaševičius Adolfas-Damušis

4.       Dausa Kazys

5.       Jurgutis Vytautas

6.       Jurskis Algirdas

7.       Macijauskas Antanas

8.   Skuodis Vytautas

9 .  Šilas Povilas

10.   Vaišvilaitė Irena

11.   Vaitiekūnas Lionginas

12.   Vileišis Petras

Visuomenės veikėjai užsienyje

1.       Baltušauskas-Baltušis Leonas

2.       Beinarauskas Petras

3.       Biežis Steponas

4.   Būtėnas Vladas-Ramojus

5.   Damušis Adolfas

6.   Didžiulytė Halina-Mošinskienė

7.   Dučmanas Zenonas

8.   Gureckas Algimantas

9.   Janušonis Stasys

10. Kriaučeliūnienė Irena-Parulytė

11. Laučka Juozas

12. Lelis Petras

13.   Lukaševičius Henrikas

14.   Masilionis Juozas

15.   Mulevičius Petras-Molis

16.   Patupas Gediminas

17.   Patupas Vytautas

18.   Sidrys Rimvydas

19.   Šenbergienė Apolonija-Blynaitė

20.   Urbonas Jonas

21.   Žukauskas Pilypas-Narutis

Rašytojai, poetai, žurnalistai

1.       Antanaitis Algirdas Titus

2.       Astrauskas Gediminas

3.       Babickas Petras

4.       Barauskas-Barėnas Kazys

5.       Būtėnas Vladas-Ramojus

6.       Čerkesas Juozas-Besprnis

7.       Čibas Daumantas

8.       Dauguvietis Borisas

9.       Drevinis Paulius

10.   Graičiūnas Jonas

11.   Inčiūra Kazys

12.   Inčiūra Kazys-Pranas

13.   Jokubka Jonas Stanislovas

14.   Jonuška Vincas

15.   Keliuotis Juozas

16.   Kesiūnas Povilas

17.   Petrulis Juozas

18.   Račiūnas Simas

19.   Radauskas Henrikas

20.   Raila Bronys

21.   Rutkauskas Benediktas-Rutkūnas

22.   Sruoga Balys

23.   Šaltenis Rapolas

24.   Šukys Jonas

25.   Tamašauskaitė Vanda-Frankienė-Vaitkevičienė

26.   Tilvytis Teofilis

27.   Zaborskaitė Vanda

28.   Zupka Kazys-Kecioris

Kalbininkai

1.       Balkevičius Jonas

2.       Jurgutytė Liucija-Baldauf

3.       Lyberis Antanas

4.       Skardžius Pranas

5.       Subatniekas Valteris

6.       Šukys Jonas

7.       Valkūnas Leonas

Fizikai

1.       Čeknytė Nerutė-Klygienė

2.       Čiplys Juozas

3.       Juška Antanas

4.       Krotkus Arūnas

5.       Laurinčikas Antanas

6.       Lujanas Viktoras

7.       Novickas Mauricijus

8.       Vanagas Vladas Eimutis

9.       Vėbra Evaldas

Matematikai

1.       Mačys Juozas

2.       Matulionis Jonas

3.       Pragarauskas Henrikas

4.       Raudys Šarūnas

5.       Štaras Arūnas

6.       Targamadzė Aleksandras

7.       Uždavinys Romualdas

Istorikai

1.       Gudelis Petras

2.       Jablonskis Konstantinas

3.       Jurginis Juozas

4.       Pakarklis Povilas

5.       Šapoka Adolfas

6.       Šležas Paulius

Geografai, geologai, gamtininkai

1.       Barisas Antanas

2.       Chmielevskis Česlovas

3.       Gabrėnas Alfonsas

4.       Gudelis Vytautas

5.       Palionis Alfonsas

6.       Paltarokas Jonas

7.       Targamadzė Vilija

8.       Vainauskas Jonas

9.       Vala Adolfa

Medikai

1.       Baltrėnaitė Aldona

2.       Breivis Paulius

3.       Dalinda Kęstutis

4.       Jurgutis Artūras

5.       Kosinskas Eugenijus

6.       Katelė Vincas

7.       Krikštopaitis Marijonas

8.       Lelis Jonas

9.       Liubšys Arūnas

10.   Pavilonis Salezijus

11.   Ribinskaitė Jūratė-Klumbienė

12.   Skimundris Vygandas

13.   Sučyla Antanas

14.   Šulskis Jonas

15.   Tamošiūnas Vytas

16.   Žemaitis Juozas

Chemikai

1.       Armalis Saulius

2.       Krotkus Algimantas

3.       Pikšilingytė Julija

Generolai

1.   Černius Jonas

2.   Mickevičius Vladislovas      

3.       Navakas Kazys

4.       Pundzevičius Stasys

5.       Urbšas Adolfas

6.       Žilys Vincas

 

Pulkininkai

1.       Andrašiūnas Jonas

2.       Andrius Juozas

3.       Babickas Povilas-Alanta

4.       Butkus Jurgis

5.       Daukšys Petras

6.       Genys Petras

7.       Gertus Bronius

8.       Ivanauskas Bronius

9.       Kareiva Mečys

10.   Laurinaitis Jonas

11.   Macelis Antanas

12.   Mikalojūnas Kazimieras

13.   Motieka Vladas

14.   Narakas Juozas

15.   Pranckevičius Kazys-Pranckonis

16.   Rapšys Juozas

17.   Tautvilas Narcizas

18.   Vidugiris Juozas

19.   Vidugiris Tomas

20.   Žilys Povilas 

Techninių mokslų atstovai

1.       Augutis Vygantas

2.       Banaitis Jurgis

3.       Butrimas Petras

4.       Čechavičius Rimantas

5.       Dovydėnas Vytautas

6.       Jakimavičius Česlovas

7.       Kilna Algimantas

8.       Kuodis Jonas

9.       Lukianas Antanas

10.   Markūnas Pranas

11.   Marcinkevičius Andrius Henrikas

12.   Morkūnas Antanas

13.   Pikelis Vitalijus

14.   Saveikytė Violeta-Dailydėnienė

15.   Šliogeris Jeronimas

16.   Vaidakavičius Algimantas

17.   Verbickis Valerijonas

18.   Vilkas Eugenijus

19.   Zanevičius Donaldas

20.   Žilys Vytautas

Architektai, dailininkai, skulptoriai

1.       Bielinskis Feliksas

2.       Bučas Bernardas

3.       Eidrigevičius Stasys

4.       Gaidamavičiūtė Violeta

5.       Garbauskas Antanas

6.       Gudelis Vytautas

7.       Jokūbonis Gediminas

8.       Jusionis Stasys

9.       Kerbedis Stanislovas

10.   Kriukas Remigijus

11.   Naruševičius Kazys

12.   Navakas Vaclovas Algimantas

13.   Ničius Algirdas

14.   Pazukaitė Vanda

15.   Petrulis Algirdas

16.   Puodžiukaitytė Giedrė

17.   Sklėrius Kajetonas

18.   Stepanka Albertas

19.   Stuoka Laurynas-Gucevičius

20.   Švipas Vladas

21.   Tarabildienė Domicėlė

22.   Žoromskis Kazimieras

Aktoriai, režisieriai

1.       Bratkauskas Balys

2.       Karka Gediminas

3.       Lapėnas Algirdas

4.       Vabalas Raimundas

5.       Zabarauskas Vitalis

6.       Zalanskas Algirdas

Muzikai, dainininkai

1.       Čižas Aloyzas

2.       Mikalauskas Vytautas

3.       Račiūnas Antanas

4.       Sližys Pranas

5.       Sližys Stasys

6.       Stasiūnas Jonas

7.       Švedas Vladas

Miškininkai

1.       Grigaliūnas Feliksas

2.       Jankauskas Mykolas

3.       Kuprionis Jonas

4.       Labanauskas Benediktas

5.       Rukuiža Antanas

6.       Sokas Juozas

7.       Valavičius Algirdas

Kitos specialybės

1.       Viliūnas Vytis, psichologijos prof.

2.       Laužikas Jonas, pedagogikos prof.

3.       Maksimaitis Mindaugas, teisės prof.

4.       Kasperavičius Petras, ekonomistas

Sportininkai

1.       Kazlauskas Jonas

2.       Matačiūnas Algis

3.       MasalskisVitoldas

4.       Plungė Rimantas

Sargūnas Raimundas