Priėmimas į gimnaziją

Priėmimas į gimnazija 2022-2023 m.m.
Gimnazijos virtuali mokymosi aplinka
Naujienos
Gimnazija
Veikla
Bendruomenė
Straipsnių archyvas
 
 
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook

ŽYMESNĖS GIMNAZIJOS ISTORIJOS DATOS

1727 m.  – Vienuoliai pijorai, remiami Panevėžio krašto visuomenės, atidarė pirmąją mieste apskrities mokyklą (kolegiją), prilygstančią dabartinei vidurinei mokyklai.

1790-05-12  – Gaisras sunaikino medinius vienuolyno pastatus, bažnyčią ir mokyklą.

1824 m. kovas  – Mokyklą pasiekė filomatų-filaretų judėjimo banga. Buvo platinami atsišaukimai, paskviliai.

1832-07-25  – Caro vyriausybė, keršydama už mokinių ir mokytojų dalyvavimą 1831 m. sukilime, mokyklą uždarė. Pastatai buvo paversti kareivinėmis, bažnyčia – cerkve.

1834-01-03  – Gautas leidimas atidaryti penkiaklasę Bajorų mokyklą.

1840 m. – Iš Troškūnų atkelta į naujai pastatytus rūmus, pradėjo darbą Bajorų mokykla.

1858-06-09  – Bajorų mokykla perorganizuota į gimnaziją.

1865-06-15  – Už mokinių ir mokytojų dalyvavimą 1863 m. sukilime mokykla vėl buvo uždaryta.

1872 m. – Buvusiuose gimnazijos rūmuose atidaryta mokytojų seminarija.

1881-10-12  – Visuomenės rūpesčiu gautas leidimas atidaryti Realinę mokyklą.

1882-07-01  – P.Puzino rūmuose pradėjo darbą Realinė mokykla.

1884 m. – Baigti statyti Realinės mokyklos rūmai (juose dabar veikia Juozo Balčikonio gimnazija).

1887 m.  – Išleista pirmoji Realinės mokyklos abiturientų laida.

1903-01-30  – Mokykloje lankėsi carinės Rusijos švietimo ministras.

1904-05-10  – Mokyklą vizitavo generalgubernatorius kunigaikštis Sviatopolkas-Mirskis.

1915 m. gegužė  – Parašyta garsioji mokinių peticija „Jo Prakilnybei Vilniaus švietimo apygardos kuratoriui“, joje reikalaujama mokykloje panaikinti policinį režimą, leisti dėstyti lietuvių kalbą.

1905-10-25 – 1906 m.  – Pirmą kartą mokyklos istorijoje J.Jablonskis dėstė lietuvių kalbą.

1906 m.  – Mokyklą baigė būsimasis kalbininkas, žodynininkas, akademikas Juozas Balčikonis.

1907-06- 03 – 05  – Už mokinių darbus, pristatytus į Panevėžyje vykusią žemės ūkio ir pramonės parodą, mokykla buvo apdovanota aukso ir sidabro medaliais.

1908 m.  – Įsteigtas pirmasis lituanistinis švietimo būrelis.

1910 m. – Pradėjo veiklą aušrininkai.

1911 m. – Įkuriamas pirmasis ateitininkų būrelis.

1912-1913 m. – Leistas pirmasis lietuviškas nelegalus moksleivių laikraštėlis „Pavieniui menki – drauge galingi“, redaguojamas B.Sruogos.

1915 m.  – Artėjant frontui į Rusijos gilumą evakuota Realinė mokykla.

1915-07-27  – Panevėžį užėmė kaizerinės Vokietijos kariuomenė.

1915-10-01  – Pradėjo darbą pirmoji Lietuvos švietimo istorijoje lietuviška vidurinė mokykla – Panevėžio  gimnazija, vadovaujama M.Putramentienės-Giedraitienės.

1918 – 1920 m. – Gimnazijai vadovavo Juozas Balčikonis.

1918 m.  – J.Balčikonio iniciatyva užrašas „Realnoje učilišče“ pakeistas į „Vyrų gimnazija“.

1919-01-06  – Vyresniųjų klasių gimnazistai pirmieji išėjo savanoriais į kuriamą Lietuvos kariuomenę.

1919-11-02  – Įsikūrė pirmasis gimnazijoje šaulių būrys.

1919-11-19  – G.Petkevičaitės-Bitės iniciatyva gimnazijoje įkuriamas mokinių šelpimo draugijos „Žiburėlis“ skyrius.

1920-09-15  – Įkuriama pirmoji LDK Kęstučio skautų draugovė.

1920 m. gruodis  – Įkuriama pirmoji LDK Birutės skaučių draugovė.

1921-02-10  – Pedagogų taryba patvirtino G.Petkevičaitės-Bitės, E.Jasinskaitės ir J.Zikaro parengtą mokyklinės mergaičių uniformos projektą. Uniforma paplito visoje Lietuvoje ir buvo dėvima iki nepriklausomybės atkūrimo 1990 m.

1921-03-16  – G.Petkevičaitės-Bitės iniciatyva įkurta mokytojų savišalpos draugija „Atsarga“.

1921 m.  – Gimnaziją du kartus aplankė G.Petkevičaitės-Bitės draugė Žemaitė.

1924-08-23 – 25  – Gimnazijos kieme vyko I-oji Panevėžio dainų šventė.

1922-05-01  – Vyko pirmasis ,,Meno kuopos“ protokoluotas susirinkimas – „Meno kuopos“ gimimo diena.

1923-05-22  – Gimnazijoje lankėsi filosofas, visuomenės veikėjas Vydūnas.

1923 m.  – Savo veiklą pradėjo Jūrų skautai.

1923/24 m.m.  – Berniukams įvedamos moksleiviškos uniformos, o abiturientams – ir uniforminės kepuraitės su J.Zikaro sukurtu gimnazijos ženkleliu.

1925 m.  – Keliaudamas po Lietuvą gimnaziją aplankė garsus prancūzų rašytojas, kelių knygų apie Lietuvą autorius Ž.Mokleras.

1926 m. ruduo  – Gimnazija įsigijo pirmąjį ir vieną pirmųjų Panevėžyje radijo aparatą.

1928 m. sausis  – Gimnazijoje pradėjo veikti elektrinis skambutis.

1929 m. pavasaris  – Gimnazijoje pradėjo veiklą mokinių „Geležinio vilko“ organizacija.

1930-08-30  – Švietimo ministro K.Šakenio įsakymu mokyklose uždrausta mokinių politinių organizacijų (ateitininkų, aušrininkų ir kt.) veikla.

1932 m.  – Mergaičių klasės iškeltos į naujai pastatytus Mergaičių gimnazijos rūmus.

1933-10-26  – Gimnazijoje įkurtas Draugijos užsienio lietuviams remti (DULR) skyrius.

1934-12-16  – Mirus „Meno kuopos“ globėjui kunigui, rašytojui, filosofui J.Lindei-Dobilui, kuopa pavadinta Julijono Lindės-Dobilo vardu.

1935-04-21  – J.Lindės-Dobilo atminimui Piniavoje mokiniai pasodino J.Lindės-Dobilo šilelį.

1935-10-16  – Gimnazijoje lankėsi Atlanto nugalėtojas lakūnas F.Vaitkus.

1939 m. lapkritis  – Gimnazijos mokytojai ir mokiniai, surinkę 785 litus, 8171 knygą bei 327 mokymo priemones, viską nuvežė  atgauto Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijai.

1939 m. lapkritis  – Gimnazijoje atkurta šaulių organizacija.

1940-06-15  – Prasidėjo sovietinė okupacija.

1940 m. liepa  – Uždaryta lenkų gimnazija.

1940 m. rugsėjia  – Pasikeitus mokiniais su Mergaičių gimnazija, sudarytos mišrios klasės.

1940-11-07  – Pirmasis ryškesnis mokinių antisovietinis rezistencinis pasireiškimas.

1940-11-24  – Prasidėjo mokinių, kaltinamų antisovietine veikla, suėmimai.

1941-06-14  – 15  – Ištremti pirmieji mokytojai ir mokiniai.

1941-06-26  – Panevėžį užėmė vokiečių kariuomenė.

1943 m.  – Vokiečiai gimnazijos rūmus pavertė karo ligonine.

1944 m. kovas  – Į generolo P.Plechavičiaus organizuojamą Lietuvos vietinę rinktinę (LVR) išėjo dalis vyresniųjų klasių mokinių ir keli mokytojai.

1944-07-21  – Traukdamasi vokiečių kariuomenė susprogdino pijorų mokyklos pastatą.

1944-07-21  – Pasitraukus vokiečiams, Panevėžį užėmė sovietinė kariuomenė. Prasidėjo dar viena sovietinė okupacija.

1949-09-01  – Gimnazija perorganizuota į vienuolikmetę I-ąją vidurinę mokyklą.

1952 m. – Mokyklos atstovai pirmą kartą dalyvavo jaunųjų matematikų respublikinėje olimpiadoje.

1953 m. – Mokyklos atstovai pirmą kartą dalyvavo jaunųjų fizikų respublikinėje olimpiadoje.

1956/57 m.m.  – Pradėtas vadinamasis gamybinis mokymas.

1960 m. – Įrengtas centrinis šildymas.

1962-09-01  – Pradėtas sustiprintas fizikos ir matematikos mokymas.

1965 m.  – Nugriauta dar caro laikais statyta medinė sporto salė.

1966-09-01  – Atvėrė duris 15 klasių mokyklos priestatas.

1970-03-12  – Mokyklai suteiktas buvusio mokinio ir direktoriaus, kalbininko, akademiko Juozo Balčikonio vardas.

1971-07-16  – Prie mokyklos atidengtas buvusios mokytojos, rašytojos G.Petkevičaitės-Bitės biustas (skulptorius B.Bučas).

1972-12-23  – Atidarytas gimnazijos istorijos muziejus.

1974 m. – Nugriautas caro laikais direktoriams statytas namas, kuriame gyveno ir lietuviškos gimnazijos direktoriai.

1975 m.  – Baigtas statyti dar vienas priestatas.

1975-09-01  – Mokykla pradėjo dirbti kabinetine sistema.

1978-03-24  – 25  – Iškilmingai paminėtas mokyklos 250-metis.

1985 m.  – Gauti pirmieji 12 kompiuterių „Agat“. Pasidėjo mokyklos kompiuterizavimas.

1987 m.  – Vyko pirmoji medalininkų šventė.

1988-02-16  – Pirmą kartą po daugelio okupacijos metų iškilmingai paminėta Vasario 16-oji.

1988-11-19  – Į mokyklą iškilmingai grąžinta trispalvė vėliava, giedamas Lietuvos himnas.

1990-09-01  – Atidarytos pirmosios (VIII ir X) gimnazijos klasės, pradinės klasės iškeltos į atidarytą pradinę mokyklą.

1992 m. vasara  – Iš Kanados parvežta Jūrų skautų vėliava.

1992-19-01  – Mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

1993 m. birželis  – Išleista pirmoji gimnazistų laida.

               – Pradėtas leisti gimnazijos laikraštis „Dobilo žiedas“.

               – Prasidėjo dainų festivaliai, skirti Vasario 16-ajai.

               – Vyko didysis kapitalinis mokyklos remontas.

2005 m.  vasara  – Mokyklos stadione vyko Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių palaikų ekshumavimas. Palaikai perlaidoti Klaipėdoje.

2010 m.  – Pradėta kapitalinė mokyklos stadiono rekonstrukcija.