Priėmimas į gimnaziją

Priėmimas į gimnazija 2022-2023 m.m.
Gimnazijos virtuali mokymosi aplinka
Naujienos
Gimnazija
Veikla
Bendruomenė
Straipsnių archyvas
 
 
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokinių, mokytojų, tėvų, socialinių partnerių ir gimnazijos bendruomenės interesams.

 • Gimnazijos tarybos nuostatai tvirtinami direktoriaus įsakymu.
 • Gimnazijos taryboje tėvai, mokiniai ir mokytojai atstovauja santykiu 3:3:3.
 • Gimnazijos taryba renkama 2 metams.

Į gimnazijos tarybą renkami:

 • Tėvai – kiekvienos klasės tėvų komitetas siūlo vieną tėvą (kandidatą) į gimnazijos tarybą. Bendrame tėvų (kandidatų) susirinkime (išklausę kandidatų pristatymą) išrenkami 3 tėvai į gimnazijos tarybą.
 • Mokiniai – kiekviena klasė siūlo po vieną mokinį (kandidatą) į gimnazijos tarybą. Bendrame mokinių (kandidatų) susirinkime išrenkami 3 mokiniai į gimnazijos tarybą.
 • Mokytojų tarybos posėdyje išrenkami 3 mokytojai į gimnazijos tarybą.
 • Gimnazijos tarybos pirmininką renka tarybos nariai slaptu balsavimu konkurencijos tvarka. Gimnazijos tarybos sekretorius renkamas atviru balsavimu.
 • Gimnazijos tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per pusmetį. Tarybos posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja 2/3 visų narių. Tarybos nutarimai priimami dalyvavusiųjų balsų dauguma.
 • Gimnazijos tarybos posėdyje gali dalyvauti socialiniai partneriai, bendruomenės nariai, rėmėjai, gimnazijos administracija.
 • Gimnazijos tarybos kadencijai pasibaigus, gimnazijos tarybos rinkimus organizuoja gimnazijos direktorius.

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 •  teikti siūlymus dėl gimnazijos perspektyvos, pagrindinių darbo krypčių, aprobuoti gimnazijos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustatyti ugdymo organizavimo tvarką (ugdymo profiliai, pakraipos, pasirenkamieji dalykai, papildomas ugdymas ir kt.);
 • aptarti vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo klausimus;
 • teikti siūlymus, vertinant gimnazijos vadovų darbą, pareikšti nuomonę jiems atestuojantis;
 • inicijuoti gimnazijos bendruomenės, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimą;
 • slaptu balsavimu rinkti tėvų atstovus į pedagogų atestacijos komisiją; rinkimų tvarką nustato taryba;
 • siūlyti atstovą stebėtojo teise į viešą konkursą laisvai gimnazijos direktoriaus vietai užimti;
 • kartą per metus svarstyti gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, rūpintis nebiudžetinių lėšų kaupimu, planuoti ir kontroliuoti lėšų paskirstymą, prižiūrėti ūkinę-finansinę veiklą;
 • gali sustabdyti kitų gimnazijos savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
 • mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
 • analizuoja gimnazijos veiklos sąvadą, teikia siūlymus gimnazijos vadovybei;
 • gimnazijos tarybos mokinių, tėvų, pedagogų atstovai inicijuoja svarstyti klausimus, reikšdami savo rinkėjų interesus.
 • Gimnazijos taryba atsiskaito už savo veiklą bendruomenės nariams gimnazijos nustatytu laiku ir formomis.
 • Gimnazijos taryba negali turėti teisių, prieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams, Švietimo įstatymui, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos nuostatams. Esant prieštaravimams gimnazijos steigėjas, švietimo priežiūros institucija siūlo jas svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai aktualūs ginčai gali būti sprendžiami įstatymų numatyta tvarka.
 • Gimnazijos taryba ieško papildomų resursų gimnazijos materialinei veiklai gerinti, teikia pasiūlymus administracijai svarstant pajamų ir išlaidų sąmatą, numato pagrindines gimnazijos finansinės-ūkinės veiklos perspektyvas.

2016-2017 m.m. gimnazijos taryba

 

pirmininkas Alfonsas Petrauskas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

sekretorė Danutė Šulcienė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Arūnas Astramskas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vytautas Paliukas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Saulius  Glinskis Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Birutė Diržytė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Ugnė Jurevičiūtė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Gustė Stasevičiūtė guste.staseviciute@ gmail.com

2014-2015 m.m. gimnazijos taryba

 

Alfonsas Petrauskas

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Aušra Bruneikienė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Sonata Švažaitė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Asta Gildutienė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Virginija Ivanauskaitė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Virgina Šakėnienė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Karolina Skudaitė, If

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Gabija Bagdanskytė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Rugilė Narbutaitė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

2012-2013 m.m. gimnazijos taryba

 

(Sėdi iš kairės) Violeta Devindonienė, Alfonsas Petrauskas, Rima Mingailienė,(stovi) gimnazijos direktorius Raimondas Dambrauskas, Ieva Šukytė, Karolina Misevičiūtė, Irina Čugaj, Ingrida Klikūnienė, Olegas Kazancevas.

 

2011-2012 m.m. gimnazijos taryba

 

 (Sėdi iš kairės)Vida Kerbedienė, Vidmantas Janulis (pirmininkas), Rita Baltušnikienė, (stovi) Lingailė Ruzgaitė, Domilė Janėnaitė, Jolanta Lelytė, Rūta Vaznonytė, Robertas Preidys, Egidijus Miknevičius.

 

2009-2010 m. m. gimnazijos taryba

Rita Miknevičienė

Virginija Ivanauskaitė

Danutė Šulcienė

Karolina Jasevičiūtė

Martynas Samulionis

Giedrius Leščinskas

Rimas Girštautas

Neringa Uldukienė

Laima Kiškienė