Juozo Balčikonio gimnazijos biblioteka

 

Nėra žinoma, kada įkurta biblioteka, tačiau iš 1779 metais pijorų vienuolyno inventoriaus aprašo matyti, kad mokykla tuo metu turėjo nemažą biblioteką, kurioje buvo 552 knygos lenkų, lotynų ir prancūzų kalbomis. Iš jų 73 – religinio turinio, 27 – filosofijos, 21 – politikos, 75 – istorijos, 4 – geografijos ir kt.

Nors gimnazija yra miesto centre, tačiau skaitytojai – tik gimnazijos bendruomenės nariai: mokiniai, mokytojai ir visas aptarnaujantis personalas.  Bibliotekoje įdiegta ir naudojama mokyklų bibliotekų informacinė programa MOBIS.  Nuo 2013 m. sausio mėn.  pradėtas elektroninis skaitytojų aptarnavimas.  Mokiniai bibliotekoje registruojami pagal gimnazijoje patvirtintą mokinių sąrašą. Rugsėjo mėnesio pradžioje visi skaitytojai perregistruojami ir patikrinami jų registracijos duomenys.

Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. IV-442 patvirtintomis „Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis“, gimnazijos biblioteka turi patvirtintas „Naudojimosi gimnazijos biblioteka taisykles“. Su jomis mokiniai supažindinami mokslo metų pradžioje, kai vyksta pirmųjų klasių gimnazistų adaptacinė stovykla. Bibliotekos darbą reglamentuoja 2013 m. sausio 17 d. gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-12 patvirtinti „Bibliotekos fondo nuostatai“ ir 2011 m. rugsėjo 1 d. gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. F5-2 patvirtinti „Bibliotekos fondo apskaitos nuostatai“.

 

 

Naudojimosi biblioteka taisyklės