GIMNAZIJOS STRATEGINIS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 2014-2016 m.

 

Gimnazijos strateginis tikslas – ugdymo kokybės tobulinimas.

Uždaviniai:

1.     Sukurti gabių vaikų ugdymo sistemą.

2.     Tobulinti mokinių, turinčių skirtingus poreikius ir gebėjimus, ugdymą

3.     Tobulinti mokinių pažangos fiksavimą.

4.     Aktyvinti ugdymo procesą pamokoje.

5.     Efektyvinti IKT priemonių naudojimą pamokinėje ir popamokinėje  veikloje.

6.     Modernizuoti edukacines aplinkas.

7.     Plėtoti bendradarbiavimą su pagrindinėmis mokyklomis ir  progimnazijomis.

GIMNAZIJOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ (SSGG) 

Privalumai (stiprybės)

 1. Bendruomenės nariai didžiuojasi gimnazija.
 2. Tenkinami mokinių individualūs poreikiai.
 3. Mokinių aukšta mokymosi ir elgesio motyvacija.
 4. Tinkamas pedagogų išsilavinimas ir kvalifikacija.
 5. Bendruomenės kompiuterinis raštingumas.
 6. Geros ugdymosi ir darbo sąlygos.
 7. Aktyvi mokinių parlamento veikla.
 8.  Estetiška ir jauki aplinka.
 9. Aukšti ugdymo, olimpiadų, konkursų ir  egzaminų rezultatai.
 10. Geri stojimo į šalies ir užsienio universitetus rezultatai.
 11. Gimnazijos tradicijų puoselėjimas.
 12. Geras gimnazijos bendruomenės mikroklimatas.
 13.  Bendradarbiavimas su buvusiais mokiniais.
 14. Mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas gimnazijoje.

Trūkumai (silpnybės)

 1. Profesinis bendradarbiavimas tarpusavyje, tarpdalykiniai ryšiai ir integracija.
 2. Įsivertinimo rezultatų panaudojimas planuojant gimnazijos veiklą.
 3.  Nepakankama visuomenės ir tėvų parama.
 4. Pakankamai didelė korepetitorių įtaka ugdymo rezultatams.
 5. Nepakankamai aktyvus mokytojų dalyvavimas gimnazijos valdyme.
 6. Mokymo diferencijavimas ir individualizavimas.
 7. Tobulintinas bendravimas ir bendradarbiavimas.
 8. Vyrauja diagnostinis vertinimas.
 9. Tobulintinas mokinių vertinimas pamokoje.

Galimybės

 1. Bendravimas su progimnazijomis, pagrindinėmis ir vidurinėmis mokyklomis bei universitetais.
 2. Naujų ugdymo erdvių kūrimas.
 3. Mokinių mokymosi motyvacijos ir klasių bendruomenių stiprinimas.
 4. Naujų technologijų mokymo metodų naudojimas ugdymo procese.
 5. Geros ugdymo(si) sąlygos mokiniams.
 6. Mokytojų ir mokinių dalyvavimas įvairiuose projektuose, olimpiadose, konkursuose, varžybose.
 7. Geras gimnazijos įvaizdis Panevėžyje ir Lietuvoje, užtikrinantis pasitikėjimą vykdoma veikla.
 8. ES struktūrinių fondų panaudojimas gimnazijos materialinės bazės plėtrai.

Pavojai

 1. Neadekvatus mokinių teisių ir pareigų suvokimas.
 2.  Nestabili švietimo politika gimnazijų atžvilgiu.
 3. Demografiniai pokyčiai visuomenėje, tėvų emigracija, palikti vaikai, mažėjantis mokinių skaičius.
 4. Tinklo optimizavimo įtaka klasių komplektavimui.
 5. Mokytojų nesaugumas tinklo optimizavimo metu.
 6. Senstantis mokytojų kolektyvas.
 7. Gimnazijos bendrosios kultūros prastėjimas.
 8. Nepakankamas gimnazijos aplinkos finansavimas.
 9. Žemėjantis vaikų sveikatos indeksas.
 10. Smurto ir patyčių demonstravimas žiniasklaidoje.