Priėmimas į gimnaziją

2021-2022 m.m. priimtų mokinių sąrašai
Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos
Gimnazijos virtuali mokymosi aplinka
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook

PATVIRTINTA

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V-38

PAMOKŲ LAIKAS

 

0.                           8.10 –  8.55

1.                           9.05 –  9.50

2.                         10.00 –10.45

 

3.                         11.10 – 11.55

 

4.                         12.20 – 13.05

5.                         13.15 – 14.00

6.                         14.10 – 14.55

7.                         15.05 – 15.50

2016 m. lapkričio 7 d. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V-58 „Dėl „Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchų astma, epilepsija ar kita)“, „Gimnazijos darbuotojų veiksmų, mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikimą“, „Mokinių apžiūros dėl asmens higienos (pedikuliozės, niežų)“, „Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo“, „Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir/ar kitas psichiką žalojančias medžiagas“ tvarkų aprašų tvirtinimo“ 

 

2020-2021 m. klasių vadovai

 

2020-2021 m.m. II pusmečio tvarkaraštis 

2020-2021 m.m. II pusmečio mobilios grupės 

2020-2021 m.m. II pusmečio Zoom pamokų tvarkaraštis 

2020-2021 m.m. II pusmečio konsultacinių centrų tvarkaraštis

 

2021 m. gegužės mėnesio darbo planas 

2021 m. birželio mėnesio darbo planas   

 

IŠRAŠAS

PATVIRTINTA

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus

2020 m. liepos 13 d.  įsakymu Nr. V– 30   

 

PIRMAS SKIRSNIS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS

 

6. Mokslo metų trukmė:

 

 

I kl.

II kl.

III kl.

IV kl.

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia

2020  m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė

185 ugdymo dienos

(37 savaitės)

163 ugdymo dienos

(33 savaitės)

 Pusmečių trukmė

1 – asis

2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 31 d.

2 – asis

2021 m. vasario 1 d. – birželio 22 d. (I, II, III kl.),

gegužės 21 d. (IV kl.)

Rudens atostogos

2020 m. spalio 26 – 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 15 – 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 6  – 9 d.*

Ugdymo proceso pabaiga

2021 m. birželio 22 d.

2021 m. gegužės 21 d.

Vasaros atostogos

2020 m. birželio 23 – rugpjūčio 31 d.

Atostogos trunka iki 2020 m.  rugpjūčio 31 d.**

           

* IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko brandos egzaminą, perkeliama į balandžio 12 d.

**Vasaros atostogos  IV klasių mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.

 

7. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

8. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių. Dienyne žymimos neįvykusių pamokų datos ir skiltyje „Pamokos turinys“ įrašoma: „Pamoka nevyko dėl ...“

9. Iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį, direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, direktorius sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriumi. 

10. Jei oro temperatūra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, mokiniai į mokyklą gali nevykti. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje ir/arba elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Dienyne žymimos neįvykusių pamokų datos ir skiltyje „Pamokos turinys“ įrašoma: „Pamoka nevyko dėl ...“ Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymo kabinetuose, aktų salėje viršijus 28 °C, sporto salėje – 24 °C ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

11. Gimnazijos ugdymo turinio dalį sudaro Planų 11.1 ir 11.2 punktuose nurodytos veiklos. Jos vyksta vietoje pamokų, mokiniams yra privalomos. Sudarant gimnazijos mėnesio darbo planą veiklos turi būti tolygiai paskirstytos  savaitės dienomis.

 11.1. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau  – Pažintinė kultūrinė veikla). Per mokslo metus jai skiriama: I kl. - 40, II kl. - 31, III kl. - 34, IV kl. - 25 pamokos (valandos). Klasės vadovas šias veiklas fiksuoja elektroninio dienyno skiltyje „Klasės veiklos“ Kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė veikla“. Veiklos planas:

 

Veikla

Klasė

Pam. sk.

Mėnuo (diena)

Atsakingas

Mokslo metų pradžios šventė

I, II, III, IV

3

Rugsėjo 1  d.

Direktorius, klasių vadovai

Adaptacinė stovykla 

I

5

Rugsėjo 2 d.

S. Šimonienė,   klasių vadovai

Adaptacinė stovykla 

I

5

Rugsėjo 3 d.

S. Šimonienė,   klasių vadovai

Edukacinė išvyka 

I, II, III, IV

5-7

Rugsėjo – birželio mėn.

L. Dyburienė, klasių vadovai

Olimpiadų, konkursų, varžybų  diena

I, II, III, IV

3

Lapkričio mėn.

L. Dyburienė, klasių vadovai

Šokių vakaras „Sidabrinė naktis“

        III, IV

6

Sausio mėn. 

Direktorius,

K. Nainienė,

L. Svalbonienė, klasių vadovai

Dainų festivalis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

I, II, III 

4

Vasario mėn.

Direktorius,

R. Dunauskienė, klasių vadovai

Karjeros diena

    II

6

Kovo mėn.

Direktorius,

L. Dyburienė,

L. Svalbonienė,

klasių vadovai

Paskutinio skambučio šventė

              IV

6

Gegužės 21 d.

Direktorius, klasių vadovai

Vidiniai egzaminai ir kūrybinių – projektinių darbų gynimas

I     

        III

3

4

Birželio 2 d.

D. Sliosoraitė - vid. egzaminai, L.Dyburienė-kūryb.-proj. darb.,

klasių vadovai

Vidiniai egzaminai ir kūrybinių – projektinių darbų gynimas

I 

        III   

3 

4

Birželio 4 d.

Menų diena

I

4

Birželio 21 d.

Direktorius,

L. Svalbonienė, klasių vadovai

Sporto – sveikatingumo diena

   II

5

Birželio 21 d.

Kūno kultūros mokytojų metodikos grupės pirm., klasių vadovai

Ugdymo proceso pabaigos šventė

I, II, III

 

3

Birželio 22 d.

Direktorius, klasių vadovai

 

11.2. Žinių gilinimo, mokymosi pasiekimų ir pažangos gerinimo bei vertinimo, mokymosi pagalbos teikimo, socialinė - pilietinė veikla.  Dėstantis mokytojas šias veiklas fiksuoja dienyne dėstomam dalykui skirtame apskaitos lape. Veiklos planas: 

 

Veikla

Klasė

Pam.sk.

Mėnuo (diena)

Atsakingas

Socialinė - pilietinė veikla (Miesto švarinimo talka)

I

5

Spalio – lapkričio mėn.

D. Sliosoraitė,   klasių vadovai

Socialinė - pilietinė veikla (Miesto švarinimo talka)

I

5

Balandžio – gegužės mėn.

D. Sliosoraitė,   klasių vadovai

Lietuvių kalbos ir literatūros bandomasis valstybinis brandos egzaminas

              IV

4

Gruodžio mėn.

Lietuvių kalbos mokytojų  meto-dikos grupės pirmininkas

Užsienio kalbos (anglų) bandomasis valstybinis brandos egzaminas

              IV

4

Vasario mėn.

Užsienio kalbos mokytojų  metodikos grupės pirmininkas

Istorijos ir gamtos mokslų bando-mieji  valstybiniai brandos egzaminai

               IV

4-7

Kovo mėn.

Socialinių, gamtos mokslų, lietuvių kalbos, matematikos mokytojų  metodikos grupių pirmininkai

Lietuvių kalbos ir literatūros bandomasis valstybinis brandos egzaminas

              IV

4

Balandžio mėn.

Matematikos bandomasis valstybinis brandos egzaminas

              IV

4

Balandžio mėn.

Žmogaus sauga

        III

7

Birželio 21 d.

Direktorius,

G. Arsabienė