Gimnazijos psichologių paslaugos

 

  • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių sunkumų sprendimo klausimais;
  • Turimų galimybių ribose įvertina mokinio galias ir sunkumus, psichologinius, asmenybės ir ugdymosi sunkumus,  jei yra tikslinga, atlieka ypatingų gabumų atpažinimo procedūras;
  • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologiniams, asmenybės ir ugdymosi sunkumams spręsti, esant būtinybei nukreipia klientus pas reikiamus specialistus;
  • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių sunkumų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius;
  • Atlieka gimnazijos bendruomenei  aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir laikmečio aktualijas;
  • Bendradarbiauja su mokytoju,  socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant optimalius ugdymo tikslų bei uždavinių siekimo būdus.
  • Šviečia  gimnazijos bendruomenę amžiaus tarpsnių,  raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

 

Dėl individualių susitikimų laiko ir vietos suderinimo prašome psichologėms rašyti elektroniniu paštu.