Priėmimas į gimnaziją

Priėmimas į gimnazija 2022-2023 m.m.
Gimnazijos virtuali mokymosi aplinka
Naujienos
Gimnazija
Veikla
Bendruomenė
Straipsnių archyvas
 
 
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook

Mokinių pareigos

 

1.  Mokinį priimant į gimnaziją pateikiama tėvų prašymas, išsilavinimo pažymėjimas, gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės kopija, vaiko sveikatos būklės pažymėjimas, dvi fotonuotraukos. Pasirašoma su mokiniu sutartis.

2. Mokinys išbraukiamas iš gimnazijos mokinių sąrašo tėvų prašymu, pagal kurį rašomas direktoriaus įsakymas. Klasės vadovas, suderinęs su bibliotekos vedėja knygų ir vadovėlių grąžinimą (raštu), atsiskaičiusiam su gimnazija mokiniui išduoda Mokslo baigimo pažymėjimą arba pažymą, patvirtintą gimnazijos antspaudu, apie  pusmečio pažymius.

3.  Kiekvienas mokinys privalo stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo gabumus.

4.  Kiekvienas mokinys turi teisę sužinoti savo atlikto darbo įvertinimą pamokos metu, kontrolinio darbo – per vieną kalendorinę savaitę.

5.  Mokiniai turi dėvėti tvarkingą ir tinkamą gimnazijai aprangą.

6.  Mobiliaisiais telefonais pamokų, užsiėmimų ir renginių metu naudotis draudžiama.

7. Mokinys turi tausoti vadovėlius ir grožinę literatūrą. Už pamestus, netvarkingus vadovėlius ir kitas knygas mokinys turi atlyginti bibliotekai nustatyta tvarka.

8.  Laikytis kultūringo bendrabūvio principų pertraukų, renginių, išvykų metu, padėti adaptuotis specialiųjų poreikių mokiniams.

9.  Mokinių ir mokytojų santykiai grindžiami humanizmu ir demokratiškumu, vienas kito įsitikinimų, požiūrių tolerancija.

10.  Turi mokytis išvengti ir pats nenaudoti seksualinės prievartos ir išnaudojimo, nevartoti narkotikų, psichotropinių medžiagų.

11.  Pertraukų metu mokiniai ilsisi nepažeisdami vieni kitų interesų.

12.  Nuskambėjus skambučiui, kviečiančiam į pamoką, kiekvienas mokinys kabinete sėda į savo vietą. Pamokos metu iš klasės ar kabineto galima išeiti tik leidus mokytojui.

13. Savo vietą klasėje kiekvienas mokinys prižiūri pats. Radęs sugadintą inventorių, tuoj pat praneša dėstančiam mokytojui. Kitais atvejais už sugadintą inventorių atsako pats mokinys (sutvarko arba atlygina materialinę žalą gimnazijoje nustatyta tvarka).

14.  Dėl ligos į mokyklą neatvykęs mokinys pateikia klasės vadovui medicinos pažymą: ne daugiau kaip tris dienas neatvykęs į mokyklą mokinys praleistas pamokas gali pateisinti pateikdamas tėvų (arba globėjo) pažymą. III- IV klasių mokiniai pažymas pateikia dėstančiam mokytojui.

15.  Pavalgę valgykloje indus į plovyklą mokiniai nusineša patys.

16.  Nemokamas maitinimas vykdomas po 2 ir po 3 pamokų.

17.  Paltus ir striukes prieš pamokas mokiniai palieka rūbinėje arba spintelėse. Drabužių apsaugą rūbinėje užtikrina paskirti atsakingi asmenys.

18.  Į ekskursijas mokiniai vyksta tik su lydinčiu mokytoju. Lydintis mokytojas privalo gauti direktoriaus leidimą.

19.  Mokiniams organizuoti renginius po pamokų be direktoriaus ar jo pavaduotojų leidimo draudžiama.

20.  Socialinė veikla privaloma pagal ugdymo programą.

21. Mokiniams gali būti pareikšta padėka, pagyrimas už labai gerą elgesį, sėkmingus veiklos rezultatus moksle, sporte, mene, neformalioje veikloje.

22.  Mokiniai gali būti baudžiami:

23.1.   pastaba (už nedidelius gimnazijos darbo tvarkos pažeidimus);

23.2.   papeikimu (už sistemingą reikalavimų pažeidimą);

23.3.   svarstymu mokinių ar Mokytojų taryboje (už didelius elgesio normų pažeidimus);

23.4.   šalinimu iš gimnazijos (už ypatingus nusižengimus).

24.  Kiekvienas mokinys susipažįsta su mokinio taisyklėmis pasirašytinai.