Priėmimas į gimnaziją

Priėmimas į gimnazija 2022-2023 m.m.
Gimnazijos virtuali mokymosi aplinka
Naujienos
Gimnazija
Veikla
Bendruomenė
Straipsnių archyvas
 
 
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook

Mokytojų pareigos

 

1. Tinkamai atlikti savo pareigas: kruopščiai ir sistemingai ruoštis pamokoms ir neformalaus ugdymo užsiėmimams, pagal poreikį bendrauti su tėvais.

2. Atsakingai, pagal dokumentų rengimo taisykles pildyti dokumentus: dienynus, mokinių asmens bylas, laiku, iki rugsėjo 5d., pateikti dokumentus, informaciją apie savo ugdytinius Mokinių duomenų bazei; Iki  rugpjūčio 31d. parengti kitiems mokslo metams neformalaus ugdymo programas, teminius pamokų planus tvirtinti.

3. Užtikrinti mokomųjų ir neformalaus ugdymo programų, klasės vadovų planų vykdymą

4. Bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebėti vienam kito darbą, geranoriškai dalintis darbo patirtimi.

5. Reguliuoti mokinių darbo ir poilsio režimą, informuoti raštu ar žodžiu mokinių tėvus ar vaiko globėjus apie vaikų mokymąsi ir elgesį.

6.  Derinti kontrolinių darbų skaičių (ne daugiau kaip vieną per dieną), įrašant į grafiką mokytojų kambaryje.

7. Mokiniui, kuris pamokoje buvo nedrausmingas, neleisti dalyvauti pamokoje – draudžiama. Jei dėl kokių nors priežasčių mokytojas pamokos metu pašalina mokinį iš klasės, apie tai po pamokos privalo informuoti gimnazijos direktorių ar jo pavaduotoją ir klasės vadovą.

8.  Pamokų metu išsiųsti mokinį įvairiais reikalais draudžiama.

9.  Mokiniui pasišalinus iš pamokos, mokytojas praneša klasės vadovui arba direktoriaus pavaduotojui.

10.  Savavališkai sutrumpinti pamokos laiką draudžiama.

11.  Savavališkai keisti pamokų tvarkaraštį, jungti pamokas draudžiama;

12.  Pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais draudžiama.

13. Pamokų metu pastebėjus negaluojantį mokinį, jį nusiųsti į gimnazijos medicinos punktą. Įvykus nelaimingam atsitikimui, mokytojas apie įvykį informuoja klasės vadovą ir direktorių arba jo pavaduotoją. Klasės vadovas apie nelaimingą atsitikimą praneša mokinio tėvams.

14.  Neskirti namų darbų atostogoms, neapkrauti mokinių papildomais darbais.

15.  Pasibaigus pusmečiui, klasių vadovai surašo pažymius į vertinimo lapus. Mokinio tėvai susipažįsta ir pasirašo.

16. Klasių dienynus į pamokas nešasi tik mokytojai (mokiniams klasių dienynai neduodami). Pasibaigus pamokai, mokytojas dienyną atneša į mokytojų kambarį.

17.   Kaupti dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plėsti kultūrinį akiratį, tobulinti kvalifikaciją darbui su specialiųjų poreikių mokiniais ir nustatyta tvarka atestuotis.

18.   Mokyti mokinius darbštumo, pasitikėjimo, atvirumo, reiklumo sau, iniciatyvos savarankiškai veikti, būti atsakingiems, išvengti seksualinės prievartos ir išnaudojimo.

19.  Bendrauti taisyklinga lietuvių kalba, laikytis kalbos kultūros, dokumentų rengimo reikalavimų.

20.  Laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų, gimnazijos Garbės kodekso.

21. Laikytis reikalavimų darbo saugos ir sveikatos, apsaugos nuo elektros, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos srityse, to reikalauti ir iš mokinių.

22. Užtikrinti mokinių saugumą pamokose, užsiėmimuose, renginiuose. Prižiūrėti, kaip mokiniai laikosi gimnazijos darbo tvarkos taisyklių.

23. Stebėti, analizuoti ir koreguoti mokinių tėvų ar vaiko globėjų, sociokultūrinės aplinkos poveikį vaikų ir jaunimo ugdymui, domėtis ir rūpintis mokinių sveikata, bei sauga.

24. Bendrauti su kiekvienu mokiniu ir jo šeima, burti klasėje dirbančius mokytojus ir kitus gimnazijos darbuotojus (bibliotekininkus, psichologus, socialinius pedagogus, visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojus ir kt.), mokinių ugdymui gerinti.

25. Suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus jo atžvilgiu daromąsmurtą, prievartą, seksualinį ar kitokio pobūdžio išnaudojimą ir pranešti apie tai gimnazijos vadovybei, Vaikų teisių apsaugos tarnybai.

26.  Prižiūrėti savo darbo vietą, užtikrinti tvarką kabinetuose, kurti jaukią estetišką aplinką.

27. Dalyvauti Mokytojų tarybos posėdžiuose ir kituose gimnazijos renginiuose. Jei dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti, praneša gimnazijos direktoriui arba direktoriaus pavaduotojams.

28. Kūno kultūros, fizikos, chemijos, informacinių technologijų mokytojams draudžiama palikti vienus mokinius patalpose, kuriose vyksta užsiėmimas.