Priėmimas į gimnaziją

Priėmimas į gimnazija 2022-2023 m.m.
Gimnazijos virtuali mokymosi aplinka
Naujienos
Gimnazija
Veikla
Bendruomenė
Straipsnių archyvas
 
 
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook

Pagrindinės darbuotojų pareigos IR TEISĖS

 

1. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos dirbantieji privalo:

1.1. dirbti dorai ir sąžiningai;

1.2. laikytis darbo tvarkos (laiku ateiti į darbą, laikytis nustatytos darbo laiko trukmės, visą darbo laiką skirti darbui, tiksliai ir laiku vykdyti administracijos nurodymus ir kt.);

1.3. dirbti saugiai, laikytis priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų;

1.4. kilusius klausimus, abejones, konfliktines situacijas aptarti ir spręsti su gimnazijos administracija;

1.5. visur ir visuomet tik teigiamai atsiliepti apie gimnazijos veiklą; savo veiksmais ir darbais formuoti gerą gimnazijos įvaizdį;

1.6. nedelsiant šalinti priežastis ir sąlygas, neleidžiančias dirbti arba apsunkinančias normalų darbą (konfliktai, organizacinės technikos gedimai, ekstremalios situacijos ir kt.), pranešti apie tai gimnazijos vadovui;

1.7. bendraujant su mokiniais ir bendradarbiais laikytis etikos principų;

1.8. kolektyve puoselėti pasitikėjimo ir atvirumo aplinką;

1.9.bendraujant su kolegomis ir su kitais bendruomenės nariais būti garbingiems, vengti baimės jausmo ir žeminančio nuolankumo;

1.10. pasikeitus darbuotojo asmens duomenims (pavardei, adresui, telefono numeriui) per dvi darbo dienas informuoti gimnazijos direktorių;

1.11. laiku, kartą per metus, pasitikrinti sveikatą;

1.12. rūpintis savo įvaizdžiu: tvarkinga ir nešokiruojanti išvaizda, atitinkanti gimnazijos etiketo reikalavimus.

2. Gimnazijos dirbantiesiems draudžiama:

2.1. be direktoriaus ar jo pavaduotojų sutikimo pavesti atlikti savo darbą kitam asmeniui;

2.2. dirbti darbus, kurie nėra reglamentuoti;

2.3. vėluoti į pamokas, į susitikimus su direktoriumi ar jo pavaduotojais;

2.4. darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas,  taip pat pasirodyti darbe neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių priemonių;

2.5.  kelti konfliktines situacijas, skatinti nepasitikėjimą bendradarbiais ir gimnazijos administracija;

2.6. nesuderinus su direktoriumi ar jo pavaduotojais, iš gimnazijos patalpų išsinešti gimnazijai priklausančius daiktus, dokumentus, inventorių;

3. Gimnazijos dirbantieji turi teisę:

3.1. sužinoti iš direktoriaus apie darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir pavojingus veiksnius;

3.2. atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus sveikatai, gyvybei, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokyti ir jei skirti darbai nesuderinti su darbuotoju iš anksto;

3.3. nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų.

4.  Budėjimo gimnazijoje tvarka:

4.1. visa gimnazijos bendruomenė atsako už bendrą tvarką gimnazijoje;

4.2. mokytojai budi valgykloje per ilgąsias pertraukas (po 2 ir 3 pamokos) ir rūbinėje prieš pamokas ir baigiantis joms (po 5, 6, 7 pamokų) pagal sudarytą ir direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį;

4.3. kiekvienas budintis mokytojas atsako už mokinių saugumą, tvarką savo budėjimo vietoje;

4.4. renginių metu budi tam tikru nurodymu paskirta klasė ar mokinių grupė;

4.5. už budėjimo kokybę per renginius atsako budinčios klasės vadovas;

4.6. pastebėję gadinamą ar sugadintą gimnazijos turtą, budėtojai ir kiti bendruomenės nariai praneša gimnazijos direktoriui arba jo pavaduotojams;

4.7. netausojantieji gimnazijos turto, darantieji tyčinę žalą gali būti baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, privalo atlyginti materialius nuostolius.

5. Pertraukų metu klasių, kabinetų patalpos vėdinamos ir ruošiamasi kitai pamokai.

6.  Už kabinetuose, klasėse esantį inventorių, gimnazijos įrenginių bei mokymo priemonių saugumą atsako kabinetų vedėjai.

7.  Gimnazijos vidaus plotus ir aplinką tvarko techninis personalas.