Priėmimas į gimnaziją

Informacija apie priėmimą 2020-2021 m.m.
Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos
Gimnazijos virtuali mokymosi aplinka
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook

 

Reglamente numatytos asmenų teisės:

 

TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS IR KAIP JIE YRA TVARKOMI

(REGLAMENTO 15 straipsnis)

 

 Duomenų subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti:

·        kokie asmens duomenys renkami

·        kokiu tikslu jie yra tvarkomi

·        kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus

·        ar asmens duomenys buvo perduoti už ES ribų

·        kiek ilgai asmens duomenys saugomi

Duomenų valdytojas pagal prašymą, kartą per kalendorinius metus pateikia tvarkomų asmens duomenų kopiją nemokamai. Už bet kurias kitas duomenų subjekto prašomas kopijas duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines išlaidas. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis ir išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma.

 

TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI NETIKSLIUS DUOMENIS

(REGLAMENTO 16 straipsnis)

 

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis (prieš juos ištaisydamas duomenų valdytojas asmens duomenų tikslumą patikrins). Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą.

 

TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS

(„TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM“) (REGLAMENTO 17 straipsnis)

 

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

·        asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

·        asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą ( taikoma atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas buvo pagrįstas sutikimu) ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

·        asmens duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.

·        asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

Tačiau šios teisės netaikomos, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas:

·        siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;

·        siekiant laikytis Sąjungos ar valstybės narės teise, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;

·        dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje;

·        archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais;

·        siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

 

TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ

(REGLAMENTO 18 straipsnis)

 

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų:

·        asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;

·        asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;

·        duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba

·        duomenų subjektas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.

 

TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ

(REGLAMENTO 20 straipsnis)

 

Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių.

Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.

Naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas turi teisę, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma.

Ši teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

 

TEISĖ NESUTIKTI SU DUOMENŲ TVARKYMU

(REGLAMENTO 21 straipsnis)

 

Duomenų subjektas turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

 

TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ DUOMENŲ APSAUGĄ KONTROLIUOJANČIAI INSTITUCIJAI

 

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos veiksmus ar neveikimą, įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų, subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti BDAR 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , interneto svetainė www.vdai.lrv.lt,  taip pat Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, Panevėžio m., Panevėžio m. sav., LT-35158) ar Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

ASMENS TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijai rašytinį prašymą:

·        atvykęs į Panevėžio Juozo Balčikonio gimnaziją (Respublikos g. 47, Panevėžys) ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) bei prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);

·        siųsdamas prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (kopija turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka) paštu (Respublikos g. 47, LT-35170  Panevėžys);

·        siųsdami prašymą elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai  Svarbu. Siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

·        Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.

·        Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

 

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma

 

ASMENS TEISĖS NĖRA ABSOLIUČIOS

 

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas  duomenų subjekto teisių gali neįgyvendinti:

·        Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;

·        Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

·        Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

·        Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

·        Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje, prašome kreiptis į direktorių Raimondą Dambrauską tel. Nr. (8 45) 461421,

el. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

 Daugiau informacijos galite rasti:

 

PANEVĖŽIO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

 

PANEVĖŽIO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

PANEVĖŽIO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS