Priėmimas į gimnaziją

Priėmimas į gimnazija 2022-2023 m.m.
Gimnazijos virtuali mokymosi aplinka
Naujienos
Gimnazija
Veikla
Bendruomenė
Straipsnių archyvas
 
 
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook
Antradienis, 06 Vasaris 2018 21:43

Eilėraščio įspūdis atsiskleidė nuotraukoje

 

Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je buvo ati­da­ry­ta fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „Bra­dū­no žemė“. Čia eksponuojamos Lietuvos moksleivių bei studentų nuotraukos, kurias jie atsiuntė fotografijos ­kon­kur­sui, skir­tam poe­to, pub­li­cis­to, re­dak­to­riaus Ka­zio Bradūno 100-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­žy­mė­ti. Fo­tog­ra­fi­jų autoriai sa­vi­tai užfiksavo Lie­tu­vą (jos gam­tą, kraš­to­vaiz­dį, is­to­ri­nes vie­tas, pi­lia­kal­nius, so­dy­bas, kry­žius, mu­zie­jus). 29 konkurso da­ly­viai įdo­miai ir pra­smin­gai pa­grin­dė nuotrau­kų ry­šį su Bra­dū­no kū­ry­ba: ci­ta­vo ei­lė­raš­čius, ra­šė esė, as­me­ni­nes pa­sta­bas, nu­ro­dė literatū­ros kūrinius. Džiugu, kad konkurse dalyvavusi mūsų gimnazistė Saulė Stanikūnaitė (2a klasė) laimėjo trečiąją vietą. Sukurti menišką fotografiją ją įkvėpė K.Bradūno eilėraštis „Ištroškus“.

Apie tai, kaip sekėsi fotografuoti, pasakoja pati Saulė: „Konkurse „Bradūno žemė“ pasiūlė dalyvauti mano lietuvių kalbos mokytoja Daina Rasalskienė, pristačiusi K.Bradūną kaip „žemininką“ ir egzodo poezijos kūrėją. Iš pradžių bijojau, bet, draugei Evijai Židonytei pasisiūlius tapti modeliu, sutikau. Buvo galimybė pateikti ir ankstesnių metų nuotraukas, tačiau nusprendžiau surengti specialią fotosesiją, kuri atitiktų K.Bradūno eilėraščių tematiką. Vietą fotografuoti pasirinkau Berčiūnuose, nes ten visada jaučiuosi jaukiai, bent trumpam atitrūkstu nuo miesto šurmulio, randu ramybę nuostabioje gamtoje. Taip jau nutiko, kad fotosesijos dieną mus aplankė neplanuotas svečias lietutis, o Nevėžis nusprendė patvinti ir užtverti dviračių taką į Berčiūnų gyvenvietę. Turėjome mažai laiko iki audros, todėl sustojome ir iškart pradėjome fotosesiją! Teko improvizuoti, nes ketinome fotografuoti žolėje, o ne vandenyje. Pasisekė, jog į „ekspediciją“ pasiėmėme K.Bradūno kūrybos rinkinį: garsiai skaitėme eilėraščius ir bandėme perteikti jų nuotaiką nuotraukose. Eilėraštis „Ištroškus“ mums padarė didžiausią įspūdį, jis ir atsiskleidė fotografijoje.“